ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВАВИЛОН ТРАНСЛЕЙШЪНС

Фирма Вавилон Транслейшънс ЕООД е доставчик на езикови и преводачески услуги, която извършва дейност в пълно съответствие с цялото приложимо законодателство. С оглед на влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) през месец май 2018 г., дружеството осъвремени своите политики, процедури и практики за защита на личните данни. Във всички области на дейност ние се придържаме строго към изискванията на ОРЗД, рамката на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамката на Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ.

Тези нормативни актове изискват от всички администратори, обработващи лични данни, както и от обработващи лични данни подизпълнители да осигурят възможно най-добра защита на личните данни. Ние във Вавилон Транслейшънс постигаме това чрез подходящи организационни и технически мерки, като следваме политики и процедури за постигане на необходимото ниво на защита на данните от целия наш персонал, обработващите лични данни подизпълнители и лицата на свободна практика.

 1. Приложимост

Вавилон Транслейшънс събира, обработва и съхранява лични данни само когато това е нужно с цел спазване на приложимото законодателство и предоставяне на услугите. Данните, събрани от нашите клиенти и от обработващи лични данни подизпълнители, обикновено включват данни за бизнес контакт, но когато в документи, като например споразумения, се съдържат лични данни, тези документи се обработват в съответствие с най-добрите практики за защита на данните.

Личните данни, събрани от нашия персонал и лица на свободна практика, са необходими за спазването на специфични правни изисквания и необходимостта за изпълнение на нашите задължения по отношение на заплащането на тези лица и докладването пред съответните органи.

В документите, предоставени ни за превод, е възможно да има лични данни на трети страни и в много случаи тези лични данни не могат да бъдат деидентифицирани (напр. естеството на документа е свързано с лични данни, като например свидетелство за образование, или документът може да бъде представен само в сканиран формат). Във всички случаи тези документи и техните преводи се третират при пълна поверителност и се връщат на клиента, изтриват или унищожават, според случая, при приключване на заданието.

 1. Разкриване пред трети страни

Лични данни могат да бъдат разкривани пред трети страни само когато това се изисква от правоприлагащите органи или други публични органи, които имат законово право на достъп до тези данни. Разкриването пред каквито и да е трети страни може да бъде извършено само с изричното разрешение от субекта на данните.

Когато това е възможно, личните данни в документи, като например автобиографии, се деидентифицират чрез псевдонимизация или други подходящи методи. Когато лични данни се предават в държави извън Европейския съюз или в зони извън Щита за личните данни, от всички обработващи лични данни (напр. лица на свободна практика) се изисква същото ниво на защита на данните. При обработването на лични данни от отделни служители и изпълнители на Вавилон Транслейшънс, когато това е приложимо, тези данни са обвързани с възможно най-строгите задължения за поверителност.

 1. Защита на личните данни

Във Вавилон Транслейшънс са разработени подходящи политики и практики, за да се гарантира спазването на всички приложими закони и разпоредби по отношение на сигурността на данните и защитата на личните данни. Те включват, както следва, но не само:

 • Организационни и технически мерки за сигурност по отношение на събирането, обработването и съхраняването на данни на хартиен или електронен носител.
 • Политика за сигурност и политика за защита на данните в съответствие с изискванията на ОРЗД и със специфични указания за служителите и изпълнителите на Вавилон Транслейшънс.
 • Споразумения за неразкриване на инфомация и/или споразумения за поверителност със служителите и изпълнителите (обработващи лични данни подизпълнители и лица на свободна практика).
 • Предоставяне на указания и изискване от нашите изпълнители за пълно спазване на възможно най-строгите мерки за защита на данните.
 • Подходящи процедури и методи за обмен на данни посредством защитени канали за комуникация, както и допълнителни мерки, като например криптиране.
 • Подходящи политики за съхраняване на документи, съдържащи лична информация, и изтриване при завършване на заданието, свързано с определен документ.
 • Адекватни мерки за гарантиране на запазването на документите от загуба или унищожаване.
 • Непрекъснато преразглеждане на практиките за сигурност на данните, за да се гарантира пълно съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите, посочени в споразумения или специфични инструкции.
 • Процедури за спазването на всички задължения съгласно ОРЗД, като например предоставяне на достъп и даване възможност на субектите на данни да упражняват правата си съгласно ОРЗД, включително правото на уведомяване в случай на действително или предполагаемо нарушаване на сигурността на личните данни.
 1. Информация и жалби

Законовите актове, според които се уреждат настоящата Политика и всички възникнали при прилагането ѝ спорове, са ОРЗД и българският Закон за защита на данните. Всички спорове от каквото и да е естество, включително неизпълнение или изпълнение, се решават от съдилищата в Република България.
Всички искове следва да се подават към Комисията за защита на личните данни на адрес бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, София 1592, България (www.cpdp.bg).

Във Вавилон Транслейшънс има отговорно лице за въпросите по Защита на личните данни, което е на разположение за предоставянето на допълнителна информация относно защитата на личните данни. Телефонът за контакт с отговорното лице за въпросите по Защита на данните е +359 32 260 754. Всяка промяна подлежи на незабавно актуализиране.

Последна актуализация: юли 2021 г.