Тези Общи търговски условия регламентират договорните отношения между Вавилон Транслейшънс EООД България и възложителите. Измененията или допълненията на тези условия са задължителни за Вавилон Транслейшънс EООД България само тогава, когато Вавилон Транслейшънс EООД България ги е приело изрично в писмена форма. Устни споразумения не са валидни.

Задачата на преводача е точното езиково и терминологично възпроизвеждане на даден текст на друг език. Възложителят носи единствено отговорност за недостатъци в текстовия оригинал. Привеждането в съответствие с въведена от възложителя терминология се извършва от страна на Вавилон Транслейшънс EООД България само след съответна писмена уговорка и когато при възлагането на поръчката е била предоставена достатъчна и изчерпателна документация, напр. предишни преводи или речници и др. Допълнителните услуги като предоставянето на DTP, HTML-файлове и др. от страна на Вавилон Транслейшънс EООД България се договарят и начисляват отделно при сключване на договора.

Сроковете за изпълнение са валидни, само когато са писмено потвърдени от Вавилон Транслейшънс EООД България. Ако Вавилон Транслейшънс EООД България изпадне в забава при изпълнение на услугата, на Вавилон Транслейшънс EООД България най-напред трябва да се предостави съответен срок. Едва след безрезултатното изтичане на този срок възложителят може да изиска разваляне на договора или отбив. Възложителят остава задължен да заплати услугата, извършената от Вавилон Транслейшънс EООД България до предупреждението му за отказ от престацията. При форсмажорни обстоятелства, като за форсмажорно обстоятелство се смята и всяко такова, което не е могло да се предвиди или предотврати от Вавилон Транслейшънс EООД България, претенция от страна на възложителя за разваляне на договора или отбив е изключена.

Всички фактури се заплащат в срок до 30 дни след издаването им. Отстъпки от цените не се правят, освен ако не са изрично договорени. При забава на плащането се начисляват лихви за забава в размер на обичайната банкова лихва за срока на просрочване. Право за въздържане от извършване на плащания по принцип е изключено.

Авторското право и всички права на ползване на документи от какъвто и да било вид, изготвени и доставени от Вавилон Транслейшънс EООД България, остават собственост на Вавилон Транслейшънс EООД България до пълното погасяване на сумата по фактурата. Едва след постъпване на цялата сума по фактурата по сметката на Вавилон Транслейшънс EООД България тези права преминават върху възложителя.

Вавилон Транслейшънс EООД България носи отговорност само в случай на груба небрежност. Отговорност за вреди, възникнали от това, че възложителят е предал услугата непроверена, са изключени. В случай на обосновани възражения Вавилон Транслейшънс EООД България има право да отстрани недостатъците. Само в случай на неуспешна поправка възложителят има право да развали договора. Други претенции, независимо на какво правно основание, по принцип са изключени.

Вавилон Транслейшънс EООД България гарантира конфиденциалност относно текстовете за превод и всякаква друга информация. Вавилон Транслейшънс EООД България има право обаче да предава текстовете на подизпълнители, които спазват тази конфиденциалност.

Данните на възложителя служат само за вътрешно ползване от страна на Вавилон Транслейшънс EООД България и не се предоставят на трети лица. Възложителят дава съгласието си за това.

Като място на правораздаване се счита за договорен съответният компетентен съд в град Пловдив. Прилага се действащото българско законодателство. Не се прилагат разпоредби въз основа на международни търговско-правни спогодби.